Cung cấp, lắp đặt Bảo ôn đường ống hơi nhà máy Phương Yến - Long An

Tháng 3/2018, Cơ Năng Hiệp Thành đã thực hiện cung cấp, lắp đặt Bảo ôn đường ống hơi nhà máy Phương Yến - Long An

Địa điểm lắp đặt: Nhà máy Phương Yến - Long An